Hem|Företaget|Om inneklimat|Projektering|CE-märkning|Referenser|Länkar|Kontakt

Om inneklimat

Åtgärder för bra luftkvalitet
1. Ställ krav på högsta halt av olika förekommande ämnen i inomhusluften.
2. Ställ krav på redovisning av olika materials emissionsegenskaper.
3. Använd endast lågemitterande material.
4. Ställ krav på beräkning av luftflöden med hänsyn till material och
    personbelastning.
5. Ställ krav på ventilationsanläggingen så att behovsstyrning av luftflöden
    enkelt kan åstadkommas, samt att det råder balans mellan till- och
    frånluftsflöden.

Faktorer som leder till sämre inomhusmiljö
– Fukt i konstruktionen
– Brister i ventilationen
– Obeprövade material
– Brister i drift och underhåll
– Felaktig användning av lokaler

Vanligt förekommande brister som kan ge allergi och överkänslighetsreaktioner
– Bristande städning
– Brister i det termiska klimatet
– Brister i ventilationen
– Förekomster av husdammskvalster
– Förhöjda halter av formaldehyd i innelyften
– Mögeltillväxt eller andra tecken på fuktskador
– Skador på golv av flytspackel etc.
– Ofrivillig exponering av tobaksrök
– Trafikavgaser eller andra luftföroreningar

"Tilluftsradiatorn fanns redan 1906."